Các dự án về Thiết kế logo Tổ chức, thiết kế logo Giáo dục, Xã hội, các đơn vị cơ quan. Trung tâm Giáo dục lao động xã hội, đơn vị giáo dục, trường học. Dưới đây là 1 số dự án thiết kế logo do Logpro thực hiện.